Karpuzlu Belediyesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 04 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Karpuzlu Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 18 Kasım 2019 - 18 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile Karpuzlu Belediyesi arasında 4 yıl süreli protokol imzalamıştır.

Periyodik Kontrol Ücretleri ve Ücretinin Tahsili:

İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi birinci (1.) fıkrası gereğince; Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.
İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi ikinci (2.) fıkrası gereğince; Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.
İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi üçüncü (3.) fıkrası gereğince; İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.

Bahsi geçen Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği; "Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yılın Ocak ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere Bakanlık internet sayfasından ilan edilir."

Bu nedenle asansör taban ve tavan fiyatları için; 29/12/2021 tarihli ve E-93285864-100-3201870 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısı gereğince yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde %24 (yüzdeyirmidört) artış öngörülerek 2022 yılı için hazırlanmış olan asansör periyodik kontrol ücretleri aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.

Durak Sayısı 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30<
ÜCRET 502,33 TL 568,52 TL 668,47 TL 802,16 TL 934,56 TL 1068,25 TL 1201,95 TL