Köşk Belediyesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Köşk Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 05 Ocak 2018 - 05 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile Köşk Belediyesi arasında 2 yıl süreli protokol imzalamıştır.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ" – EK 7 Periyodik kontrol taban, tavan ücretleri ve "213 sayılı Vergi Usul Kanunu" hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan değerlendirme oranları dikkate alınarak 2019 yılı periyodik kontrol bedelleri tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.

Yeniden Değerleme Oranı (2018): % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

Durak Sayısı 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30<
ÜCRET 302,43 TL 342,67 TL 403,03 TL 483,76 TL 564,24 TL 644,98 TL 725,58 TL