Asansör Birim Doğrulama

Asansör Birim Doğrulama

Asansör Yönetmeliği 95/16/AT belirtilen modül G asansörler için birim doğrulamasıdır. Birim doğrulama Üretimi yapılan ve piyasaya sürülen asansörün yönetmeliğe uyduğunu gösterir. Asansör yönetmeliği; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Femko tarafından Asansöre Asansör Yönetmeliği 95/16/AT ekinde yer alan (Ek X)’da belirtilen (Modül G) birim doğrulama işlemi uygular.

1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Asansör monte eden asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir.

2. Asansör monte eden birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır.
Başvuruda;

  • Asansör monte edenin adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer,
  • Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,
  • Bir teknik dosya bulunacaktır.

3. Teknik dosyanın amacı; asansörün bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine ve tasarım, montaj ve işletmesinin anlaşılabilmesine imkân vermektir.
Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada;

  • Asansörün genel olarak tarifi,
  • Tasarım ve imalat çizim ile şemaları,
  • Söz konusu temel gerekler ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler (örneğin; uyumlaştırılmış standart),
  • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve hesaplama sonuçları,
  • Asansörü kullanma talimatının bir kopyası,
  • Kullanılan güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinin bir kopyası bulunmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standartta/standartlarda belirtildiği üzere uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapmalıdır.

Eğer asansör bu Yönetmeliğin gereklerini karşılıyorsa, Onaylanmış Kuruluş, Ek III’e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.

Onaylanmış Kuruluş, Ek I’in 6.2 numaralı paragrafında anılan kayıt defterinin ilgili sayfalarını dolduracaktır.
Onaylanmış Kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini vermelidir. Asansörün firması doğrulama için tekrar başvurulduğunda aynı Onaylanmış Kuruluşa başvurmalıdır.

5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin bilgiler, Onaylanmış Kuruluşun yerleşik olduğu üye ülkenin resmi dili veya kabul edilen dil ile yazılmış olarak düzenlenmelidir.

6. Asansör monte eden teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.