Asansör B+D Modülü

Asansör B+D Modülü

Asansör B ve D modülleri asansör için alınacak ruhsat için gerekli modüllerdir. Asansör B modülü AT Tip inceleme modülüdür. Asansör D modülü ise İmalat kalite güvence modülüdür. Modül B + D modülleri 2014/33/AB asansör yönetmeliğince yapılan uygunluk değerlendirme modülleridir.

Akredite olmuş Femko Asansör B+D Modülleri için deney yaparak asansör monte eden firmaya denetim raporunu raporlarını verir. Femko yayımlanan veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını, Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya kısıtlanan onaylı kararların listesini Bakanlığa iletir.

Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

Asansör Firmasının Yükümlülükleri

Asansörü monte eden asansör firması asansörün imalat, montaj, birleştirme ve son kontrolleri için onaylanan kalite sistemini yürütmektedir.

Kalite Sistemi

 • Asansörün montajını yapan firma akredite olmuş kuruluşa başvurur.
 • Asansör montajı yapan firmanın adı, adresi ile başvurunun yapılması.
 • Yetkili temsilci başvuracak ise onunda adı ve adres bilgilerinin verilmesi.
 • Asansör montajı tamamlanan asansör ile ilgili tüm bilgiler.
 • Kalite sistemine ilişkin döküman.
 • Montajı yapılan asansörün teknik dosyası.
 • Aynı başvurudan farklı bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair beyanı.
 • Temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyumluluğunu sağlar.
 • Kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.
 • Ürün kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yönetim gücü.
 • İmalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri.
 • Montaj öncesinde, esnasında ve sonrasında yürütülecek olan deney ve incelemeleri.
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.
 • İstenilen ürün kalitesini, kalite sisteminin etkin işleyişini sağlamak üzere gözetecek araçlar.
 • Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir.
 • İlgili uyumlaştırılmış standardın eşdeğer özelliklerini uygulayan kalite sistemleri doğrultusunda bu şartlara uygunluğunu kabul eder.
 • Denetim ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az bir kişi bulunur.
 • Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir denetimi de içerir.
 • Karar asansör monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
 • Asansör monte eden, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülmesini sağlar.
 • Asansör monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri bildirir.
 • Onaylanmış kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar verir.
 • Kararını asansör monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
 • Onaylanmış kuruluş, ilgili  yönetmeliğin 21 inci ve 22 inci maddelerine göre “CE” işaretlemesinin yanına kendi kimlik kayıt numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar.

Onaylanmış Kuruluş Altında Yapılan Gözetim

Onaylanmış kuruluş gözetim işlemini asansör monte eden firmanın onaylanmış kalite sisteminin getirdiği yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediğinin tespit etmek için yapar. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin verir.

 • Kalite sistemi belgesi.
 • Teknik dosya.
 • Muayene raporları.
 • Deney ve kalibrasyon verileri.
 • İlgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

Rapor

Onaylanmış kuruluş, asansör monte eden firmanın kalite sistemini sürdürmekte olduğundan ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetim yapar ve asansör monte edene denetim raporunu verir.

CE” işaretlemesi ve AB uygunluk beyanı

Asansör monte eden, Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan her asansör kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte “CE” işaretini iliştirecektir.

Asansör monte eden, her asansör için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında AB uygunluk beyanının bir kopyasını asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili yetkililere iletilir.

Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.4.1., 5. ve 7. maddelerinde belirlenen asansör monte edenin sorumlulukları, sözleşmelerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafından onun adına ve onun sorumluluğu altında yerine getirilir.