Asansör CE Belgesi Veren Kuruluşlar

Asansör CE Belgesi Veren Kuruluşlar

Asansör CE belgesi Asansör firmalarının mutlaka alması gereken bir belgedir. Alınan bu belge sayesinde avrupa birliği kalitesinde asansör üretimi, montajı ve bakımı yapılır. Avrupa sınırları içerisinde mutlaka gerekli olan CE belgesi güvenlik koşullarının sağlandığını, insana ve çevreye zarar vermediği anlamına da gelir. Zaten asansör yönetmeliğinde de bunlar belirtilmektedir.

Asansör Yönetmeliği

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

CE Uygunluk İşareti

CE uygunluk işaretinin şekli bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek III)’te gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Onaylanmış Kuruluş

Bakanlık, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VII)’de belirtilen asgari ölçütlere göre gerçekleştirir. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartların düzenlediği temel ölçütlere uyan bir onaylanmış kuruluşun (Ek VII)’nin gereklerine de uyduğu kabul edilir.

Asansör CE Belgesi Veren Onaylanmış Kuruluş

Femko, Türkak tarafından onaylanmış yani akredite olmuş bir kuruluştur. Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol işlerini yapmaktadır. CE belgesi veren onaylanmış kuruluş olan Femko’nun mühendis ekibi ile Asansör üretimi, aksamlarını, bakımını ve montajını denetlemektedir.