Asansör Tam Kalite Güvencesi

Asansör Tam Kalite Güvencesi

Asansör Yönetmeliği 95/16/AT asansörler için tam kalite güvencesini sağlamaktadır. Kalite güvencesi asansör firmasının ürettiği asansörlerin güvenlik aksamlarının doğru yerleştirildiğine ve bu yönetmeliğin şartlarını karşıladığını belirtir.

Onaylanmış kuruluş olan Femko Modül H‘de belirtilen tam kalite güvencesi sağlamak için tüm maddelere uymaktadır. Tam kalite güvencesini sağlayan Femko mühendisleri yönetmeliğe göre belgeyi hazırlar ve raporunu asansör firmasına verir.

Asansör Tam Kalite Güvencesi

1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki yükümlülükleri karşılayan güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir.

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti bu Ekin 4 numaralı paragrafında izah edilen gözetim işleminden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. İmalatçı, güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında izah edildiği gibi deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunması gerekir.

Başvuruda:

 • Güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgiler,
 • Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir.

3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin etmelidir.

İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanları; kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve işlemlerinde ortak bir anlayış sağlamalıdır.

Belgeler aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

 • Kalite amaçları ve güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü;
 • Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standartlar uygulanmadığında güvenlik aksamlarına uygulanan yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak üzere kullanılacak araçlar,
 • Güvenlik aksamlarının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
 • İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı,
 • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,
 • Gereken tasarım ve asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir.

 • (1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29001 olup, güvenlik aksamının belirli özelliklerinin dikkate alınması için gerektiği yerde eklenecektir.
 • Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır.
 • Değerlendirme işlemlerinde, imalatçının imalathanesine denetimlerin de yer alması gereklidir.
 • Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.
Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin

3.2 numaralı paragrafında anılan gerekleri hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar vermelidir.
Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır.

4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim;

4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmesinin sağlanmasıdır.

4.2. Güvenlik aksamın imalatçısı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine izin verilmeli ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi vermelidir.

 • Kalite güvence sistemi dokümanları,
 • Analiz sonuçları, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence sisteminin tasarım ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları,
 • Muayene raporları, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına habersiz denetimde bulunabilir. Bu denetimler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.

5. Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

 • Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkrasının ikinci satırında anılan dokümanları,
 • Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında anılan güncelleştirmeleri,
 • Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafının son fıkrası ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarına atıfta bulunulan onaylanmış kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir.
 • Güvenlik aksamının imalatçısı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü, güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişiye aittir.

6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir.

7. Tam kalite güvencesi işlemlerine ilişkin bilgiler ve dosyalar Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir.